Personvernerklæring

Almia ønsker å bli kjent med deg slik at vi kan matche deg og dine ferdigheter med de beste oppdragene og omsorgsbedriftene. For å kunne gjøre dette på best mulig måte trenger vi litt informasjon om deg og derfor er det viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Denne policyen tar sikte på å beskrive hvordan, hvorfor og hvor lenge vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med at du søker jobb hos oss eller hvis du er en arbeidsgiver som er interessert i å rekruttere eller ansette personell. Den har videre som mål å informere deg om dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger som angår deg.

Beskrivelse av konsepter

Personopplysninger er all slags informasjon som kan spores til en identifiserbar levende person.

Behandling av personopplysninger er alt som kan gjøres med en personopplysning, for eksempel lagring, endring, lesing, overlevering mv.

Personopplysningsansvarlig er virksomheten/organisasjonen som bestemmer for hvilke formål og på hvilken måte personopplysningene skal behandles og dermed også er ansvarlig for at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernregler.

Personopplysningsassistenten er den virksomheten/organisasjonen som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige og kan dermed kun behandle personopplysningene i samsvar med den behandlingsansvarliges instrukser og gjeldende lovgivning.

Almias personopplysningsansvar

Vi behandler dine personopplysninger i egenskap av personopplysningsansvarlig og har derfor en forpliktelse til å sørge for at behandlingen skjer i samsvar med denne policyen og gjeldende lovgivning. Vær oppmerksom på at våre kunder (omsorgsleverandører) er ansvarlige for personopplysninger for behandlingen av dine personopplysninger som utføres i forbindelse med at kunden ansetter deg gjennom oss.


Almias behandling av personopplysninger

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Formålet med personopplysningsbehandlingen er å finne og ansette egnede kandidater og å kommunisere og vurdere kandidater basert på nåværende og/eller fremtidige rekrutteringsbehov. Vi trenger derfor visse opplysninger som angår deg som person for at du skal kunne søke jobb. Prosessen kan omfatte utvelgelse, intervjuer, tester og informasjon til deg om ledige stillinger basert på informasjonen du har gitt.

Kandidater og ansatte

Hvilken informasjon samler vi inn?

I tillegg til informasjonen som du selv gir til oss når du sender inn en interessemelding, CV og/eller personlig brev, kan vi også samle inn opplysninger fra myndigheter eller tredjeparter som gir informasjon knyttet til rekrutteringsprosessen. Almias ansatte gjør også egne notater i forbindelse med intervjuer og innhenting av referanser.

Almia samler inn følgende kategorier av data:

 • Kontaktinformasjon: Navn, e-post, telefonnummer og personnummer.
 • Bakgrunnsinformasjon: Yrkesrolle, utdanning, forskriverkode, arbeidsgiverbevis, kopier av vitnemål, språkkunnskaper, merk at vi har sett ditt utdrag fra belastningsregisteret (evt. opplysninger fra utdraget vil ikke bli registrert).
 • Informasjon fra myndigheter: Informasjon innenfor rammen av utført kvalitetskontroll (identifikasjon av legitimasjon, merknader fra IVO).
 • Økonomisk informasjon: Kontoinformasjon, lønnsinformasjon og pensjonsinformasjon.
 • Informasjon knyttet til arbeidsforholdet: Sykdom, graviditet, omsorg for barn.
 • Informasjon om hvordan du samhandler med Almia: Hvordan bruke tjenesten, IP-adresse, nettleserinnstillinger, operativsystem etc.
 • Referanser: Kontaktinformasjon og yrkesrolle.


Spesielt om personnummer

Vi behandler personnummer kun i den grad det er klart begrunnet med hensyn til formålet, viktigheten av sikker identifikasjon eller annen nevneverdig årsak.

Kandidater

Hensikt Lovlig basis

Å initiere og opprettholde kontakt med kandidaten etter din interesseregistrering.

Berettiget interesse

For å kunne gjennomføre et telefonintervju med kandidaten.

Berettiget interesse

Å kunne utarbeide en fullstendig kompetansebeskrivelse av kandidaten.

Berettiget interesse

For å kunne matche relevante oppgaver med kandidaten.

Berettiget interesse

Å lage velbegrunnede forslag til bemanning til våre kunder og potensielle kunder.

Berettiget interesse

For å kunne sende nyhetsbrev og informasjon om oppdrag hos våre kunder til våre kandidater.

Berettiget interesse

Lovlig basis

Berettiget interesse: I saker hvor vi mener vi har en berettiget interesse, har vi foretatt en helhetsvurdering hvor vi gjennom en interesseavveining har avveid vår berettigede interesse – å innlede, opprettholde og utvikle et forhold til kandidater for å kunne formidle. relevante ferdigheter til de rette oppdragene – mot Brukerens interesser og rettigheter, hvor konklusjonen var at vår interesse veier tyngre enn kandidatenes interesse.

Ansatte

Hensikt Lovlig basis

For generelle personaladministrative formål.

Oppfyllelse av avtaler

Å kunne presentere forslag til omsorgsbemanning til våre kunder og potensielle kunder.

Oppfyllelse av avtaler

For å kunne administrere våre omsorgsbemanningstjenester til våre kunder.

Oppfyllelse av avtaler

For å kunne kontakte dine pårørende ved en ulykke eller sykdom.

Berettiget interesse

Å administrere og oppfylle forpliktelser vedrørende lønn, fravær, permisjoner inkludert ferie og andre goder.

Oppfyllelse av avtale, Juridisk forpliktelse

For å overholde ansettelsesvernloven.

Juridisk forpliktelse

For å følge opp oppgavene dine.

Berettiget interesse

For å evaluere ytelse for personalutviklingsformål.

Berettiget interesse, juridisk forpliktelse

For å kunne sende ut nyhetsbrev og annen markedsføring.

Berettiget interesse

Lovlig basis

Oppfyllelse av avtaler: I tilfeller hvor vi har forpliktelser i henhold til avtaler, som for eksempel arbeidskontrakter eller avtaler med våre kunder, må vi behandle personopplysninger for å kunne oppfylle forpliktelsene.

Juridisk forpliktelse: Almia har i rollen som arbeidsgiver og bedrift en rekke forpliktelser som er lovregulert, bl.a. skattelovgivning eller arbeidsrett. Oppfyllelse av disse forpliktelsene kan bety at vi må behandle visse personopplysninger

Referanser

I forbindelse med din søknadsprosess har du mulighet til å oppgi kontaktinformasjon for referanser. Vi behandler disse personopplysningene kun i den tiden det er nødvendig for å oppfylle formålet med å kunne gjennomføre referansetaking og for på annen måte å lette rekrutteringsprosessen.

Lovlig basis

Berettiget interesse: Vår berettigede interesse i å kunne gjennomføre referanseskyting og presentere referanser som ledd i grundig og velbegrunnet rekruttering og omsorgsbemanning.

Kontroll ved IVO / HSAN

For å kunne oppfylle avtalene vi har med våre kunder og for å vurdere kandidatenes og ansattes egnethet, gjennomføres tilsyn hos det svenske Helse- och omsorgsinspektionen (IVO) og Helse- och sjukvårdens ansvarsutvalg (HSAN) . Kontrollene er dokumentert med det formål å gjøre oss i stand til å sikre at korrekte kontroller er utført.

Gjennom IVO sjekker Almia kandidatens/ansattes legitimasjon og eventuelle begrensninger på legitimasjonen. Gjennom HSAN foretas en sjekk av eventuelle varsler. Kontroll av legitimasjon med IVO er også nødvendig for at vi skal kunne overholde Socialtilsynets forskrifter om kontroll av legitimasjon.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi vil kun behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig i forhold til formålene de ble samlet inn for. I tilfeller der du har samtykket til dette, kan vi lagre dine personopplysninger for fremtidige rekrutteringsbehov i henhold til informasjonen vi gir deg når du innhenter samtykket.


Lagring og overføring

Almia sørger for at personopplysningene som samles inn blir lagret og behandlet innenfor EU/EØS. I tilfeller hvor opplysningene ikke behandles innenfor EU/EØS, har Almia sørget for at overføringen er lovlig i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning ved:

 • Europakommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå
 • anvendelse av EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler for tredjelandsoverføringer
 • at mottakeren er dekket av Privacy Shield
 • andre passende sikkerhetstiltak som er i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.


Hvem deler vi informasjonen din med?

Som omsorgsleverandør har våre kunder et ansvar for å sørge for at omsorgspersonellet som arbeider under dens ledelse er kompetent og hensiktsmessig for øvrig, og vi vil derfor dele våre ansattes personopplysninger i den grad det er nødvendig for å administrere bemanningsoppdrag og at i ellers oppfylle avtalene med våre kunder.

Almia overfører også personopplysninger til:

 • underleverandører i sin rolle som personopplysningsassistenter (IT-tjenesteleverandører, e-post- og informasjonsinnhentingsselskaper, analytiske tjenesteselskaper og andre selskaper knyttet til levering av Tjenesten). Disse leverandørene har kun rett til å behandle dine personopplysninger i henhold til Almias instruksjoner.
 • visse utpekte myndigheter for å oppfylle forpliktelser etter lov f.eks. til det svenske skatteverket og det svenske trygdeverket.


Dine rettigheter

 • Rett til innsyn i dine data – Du har rett til å motta informasjon om behandling av personopplysninger som angår deg.
 • Rett til korrigering - Under visse betingelser har du rett til å korrigere uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.
 • Rett til innsigelse – Du har bl.a. rett til å protestere mot behandlingene basert på legitim interesse.
 • Rett til å bli slettet - Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for, du tilbakekaller ditt samtykke eller hvis personopplysningene er behandlet ulovlig. I tilfelle Almia har en forpliktelse ved lov til å lagre visse personopplysninger, blokkeres dataene som vi er forpliktet til å lagre fra å bli brukt til andre formål.
 • Rett til å begrense behandlingen – I noen tilfeller har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.
 • Klagerett - Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet .
 • Rett til dataportabilitet – I noen tilfeller har du rett til å be om at data om deg overføres til en annen personbehandlingsansvarlig.


Sikkerhet

Almia tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker slik at vi kan gi deg den absolutt beste brukeropplevelsen [lenke til retningslinjer for informasjonskapsler ].


Ta kontakt med

For spørsmål om hvordan Almia AB (559058-4610) behandler personopplysninger:

E-post: [email protected]

Telefon: 08-410 250 50

Adresse: Artillerigatan 8, 114 51 Stockholm

Almiabemanning